Witam na stronie realizacji.

Poniżej znajdą Państwo opis wybranych projektów, które miałem okazję wcielić w życie we współpracy z szeregiem polskich firm.

Zaprezentowane rozwiązania zostały dobrane w ten sposób, aby ukazać cały zakres usług oferowanych przez moją firmę.

Każdy opis zawiera informacje na czyje zlecenie wykonałem dany projekt, jakie technologie zostały użyte, jaki był zakres prac oraz w jaki sposób został wykonany. 

ZAPRASZAM DO LEKTURY !

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w KOWNATACH.

Projekt zrealizowany na zlecenie firmy: Ecol – Unicon Sp. z o. o.
Technologie: VisiLogic, CAN.
Zakres prac. Wykonanie sterowania poszczególnymi obiektami oczyszczalni. Wykonanie wizualizacji na panelu operatorskim sterownika. Stworzenie komunikacji obiektowej umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi obiektami oczyszczalni. Przygotowanie mapy pamięci sterownika do realizacji zadania przesyłania danych pomiędzy wizualizacją a sterownikiem głównym.
Sposób realizacji. Do realizacji procesu oczyszczania wybrany został sterownik firmy Unitronics z 7″ panelem operatorskim. Duży panel HMI umożliwia obsługę oczyszczalni w sytuacji, kiedy uszkodzeniu ulegnie wizualizacja na komputerze.
Wizualizacja na panelu HMI sterownika umożliwia operatorom wpływanie i reagowanie na bieżącą sytuację na oczyszczalni. Ekrany synoptyczne przedstawiają procesy zachodzące na poszczególnych obiektach (start/stop pomp, mieszadeł, aktualne wartości pomiarów, …). Operatorzy mają również możliwość ustawiania parametrów pracy urządzeń (poziomy załączenia, wyłączenia, czasy pracy, czasy pauz, …). System prezentacji alarmów informuje o niepożądanych zdarzeniach negatywnie wpływających na proces oczyszczania.
Wszystkie obiekty oczyszczalni (reaktory, osadniki wtórne, pompownia główna, …) wyposażone zostały w moduły wejść i wyjść, które za pośrednictwem magistrali CAN komunikują się ze sterownikiem centralnym.
Ponieważ wizualizacja na komputerze wykonana została przez inną osobę, zaszła konieczność opracowania mapy pamięci. Jej zadaniem jest realizacja możliwie najszybszej dwukierunkowej komunikacji pomiędzy komputerem a sterownikiem centralnym.

MONITORING SIECI KANALIZACYJNEJ - WOZ GOLENIÓW.

Projekt zrealizowany na zlecenie: Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie.
Technologie: Promotic, InVentia, GPRS.
Zakres prac. Wykonanie serwisu internetowego udostępniającego dane z sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem przeglądarek WWW i wykorzystującego mapy Google. Zaprogramowanie i zainstalowanie na poszczególnych pompowniach modułów telemetrycznych firmy InVentia. Wykonanie systemu wysyłającego SMS’y do operatorów po wystąpieniu alarmu. Numery telefonów oraz przypisanie alarmów do wysłania mają być po stronie monitoringu. Realizacja systemu trendów umożliwiającego przeglądanie historycznych wartości pomiarów (poziomy, prądy, przepływy, …). Wykres przedstawiający dane umożliwia zmianę czasu prezentowanego na osi X w zależności od potrzeb użytkownika. Realizacja systemu raportów odzwierciedlającego stan całej pompowni. W raporcie zawarte powinny zostać następujące dane: poziom aktualny, prądy pomp, potwierdzenia pracy pomp, awarie pomp, awaria zasilania, awaria sondy hydrostatycznej, suchobieg, przelew. Wykres, na którym przedstawiane są dane umożliwia zmianę czasu prezentowanego na osi X w zależności od potrzeb użytkownika.
Sposób realizacji. Do wykonania serwisu internetowego wykorzystany został PROMOTIC – pakiet SCADA czeskiej firmy Microsys. Umożliwia on tworzenie wizualizacji w oparciu o przeglądarki WWW. W celu lepszego zobrazowania położenia poszczególnych pompowni wykorzystane zostały mapy Google. Na mapę naniesione zostały etykiety z identyfikatorami obiektów. Kolor etykiety informuje operatora w jakim stanie znajduje się dany obiekt. Kolor szary oznacza, że nic się nie dzieje. Kolor zielony oznacza, że pracuje przynajmniej jedna pompa. Kolor czerwony oznacza awarię. Centralnym elementem ekranu synoptycznego jest wykres przedstawiający: aktualny poziom ścieku, prądy wszystkich pomp oraz wydatek podczas pompowania. Dodatkowo, poza wykresem, na ekranie umieszczone zostały etykiety prezentujące alarmy oraz podstawowe informacje, takie jak: czasy pracy pomp, liczba załączeń pomp, nastawa poziomu załączenia, nastawa poziomu wyłączenia.
Do realizacji transmisji danych pomiędzy obiektami a stacją dyspozytorską systemu monitoringu zastosowane zostały moduły telemetryczne firmy InVentia. Realizują transmisję cykliczną i zdarzeniową (wysyłają dane w momencie zaistnienia zdefiniowanego wcześniej zdarzenia). Odpowiadają również na zapytania stacji dyspozytorskiej.
Z każdej pompowni wysyłane są powiadomienia SMS w momencie wystąpienia jednego ze zdefiniowanych wcześniej alarmów. Jeden alarm może wygenerować SMS do maksymalnie pięciu operatorów. To czy taki SMS zostanie wysłany do ilu i jakich operatorów określane jest z poziomu stacji dyspozytorskiej.
System trendów składa się z wykresu oraz okna dialogowego umożliwiającego wybór parametrów, które powinny zostać wyświetlone na wykresie. Każdy przebieg rysowany jest w innym, domyślnym kolorze, który można następnie zmienić wedle upodobania.
System raportów przedstawiających stan pompowni w zadanym czasie (np.: jedna doba) składa się z wykresu przedstawiającego: poziom ścieku, prąd, potwierdzenie pracy i awarię pompy P1, prąd, potwierdzenie pracy i awarię pompy P2 oraz awarię zasilania, awarię sondy hydrostatycznej, suchobieg i przelew. Raport ten wskazuje ile razy w ciągu wybranego czasu wystąpiły wspomniane alarmy.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w PRZYBRANOWIE.

Projekt zrealizowany na zlecenie firmy: TOLL – Łukasz Kaczmarski.
Technologie: VisiLogic, ModbusRTU, InVentia, GPRS.
Zakres prac. Zaprogramowanie sterownika PLC do realizacji procesu oczyszczania. Wykonanie wizualizacji na panelu HMI sterownika. Zaprogramowanie sterownika PLC do wymiany danych z modułem telemetrycznym. Wykonanie wizualizacji oczyszczalni ścieków, która będzie wymieniać dane ze sterownikiem obiektowym za pośrednictwem technologii GPRS. Zbudowanie systemu trendów umożliwiającego przeglądanie historycznych wartości pomiarów (poziomy, prądy, stężenia tlenu, …).
Sposób realizacji. Do realizacji sterowania oczyszczalnią wybrany został sterownik firmy Unitronics z 7″ wyświetlaczem dotykowym. Zestaw portów komunikacyjnych umożliwił stworzenie sieci transmisyjnej pozwalającej na sprowadzanie danych ze wszystkich przetworników sygnałów analogowych zastosowanych na oczyszczalni.
Wizualizacja na panelu HMI ma za zadanie: ukazanie aktualnej sytuacji oczyszczalni ścieków, umożliwienie operatorowi zmianę nastaw wpływających na proces oczyszczania, sygnalizację alarmów pojawiających się na oczyszczalni.
Do realizacji zadania przesyłania danych pomiędzy sterownikiem oczyszczalni a wizualizacją wytypowany został moduł telemetryczny firmy InVentia. Realizuje on cykliczny i zdarzeniowy tryb przesyłania danych.
W module telemetrycznym zaimplementowany został system wysyłania SMS’ów do trzech różnych operatorów. W momencie zaistnienia alarmu wysyłany jest komunikat informujący o sytuacji alarmowej. W chwili zaniku alarmu wysyłany jest komunikat z informacją o powrocie sytuacji do normy. Na przykład, w chwili zaniku zasilania do wybranych operatorów wysyłany jest SMS o treści: AWARIA ZASILANIA !!!. Natomiast w chwili powrotu zasilania do wybranych operatorów wysyłany jest SMS o treści: Zasilanie poprawne.
Do wykonania wizualizacji procesu oczyszczania zastosowany został PROMOTIC – pakiet SCADA czeskiej firmy Microsys. Za jego pomocą wykonany został ekran synoptyczny przedstawiający całą oczyszczalnię ścieków wraz z elementami sterującymi poszczególnymi urządzeniami. Okna dialogowe umożliwiają wprowadzanie parametrów mających wpływ na proces oczyszczania.
System trendów składa się z dwóch wykresów umożliwiających wygenerowanie większej liczby przebiegów w tym samym czasie. Każdy przebieg rysowany jest w innym, domyślnym kolorze, który można następnie zmienić wedle upodobania. Wykresy, na których przedstawiane są dane umożliwiają zmianę czasu prezentowanego na osiach X w zależności od potrzeb użytkownika.

MONITORING OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ - TRĄBKI WIELKIE.

Projekt zrealizowany na zlecenie firmy: COMTEL – Rafał Zalewski.
Technologie: Promotic, InVentia, GPRS, Siemens, S7 – 1200.
Zakres prac. Sterowanie procesem oczyszczania. Wizualizacja procesu oczyszczania, ustawianie nastaw, sygnalizacja alarmów na panelu HMI. Wizualizacja procesu oczyszczania, ustawianie nastaw, sygnalizacja alarmów, system trendów, generowanie raportów za pomocą wybranego pakietu SCADA. Monitoring sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem dedykowanego modemu telemetrycznego.
Sposób realizacji. Do realizacji zadania kontrolowania procesu oczyszczania wytypowany został sterownik S7 – 1200 firmy Siemens. Do zbierania sygnałów binarnych i analogowych wykorzystano wyspy zdalnych wejść i wyjść połączonych ze sterownikiem poprzez sieć Ethernet. Dodatkowy port szeregowy RS485 umożliwił stworzenie sieci, przez którą kontrolowane są falowniki turbin natleniających.
Panel operatorski, który został wykorzystany do wykonania wizualizacji HMI to KN400 firmy Siemens. Wykonana wizualizacja umożliwia podgląd tego co dzieje się na oczyszczalni, zmianę parametrów wpływających na proces oczyszczania oraz sygnalizację alarmów.
Do wykonania wizualizacji procesu oczyszczania oraz monitoringu sieci kanalizacyjnej zastosowany został PROMOTIC – pakiet SCADA czeskiej firmy Microsys. Za jego pomocą wykonana została seria ekranów synoptycznych przedstawiających: całą oczyszczalnię, poszczególne obiekty oczyszczalni, poszczególne pompownie sieci kanalizacyjnej. System sygnalizacji alarmów wyświetla informacje o wszystkich krytycznych sytuacjach generowanych przez system sterowania.
System trendów składa się z wykresu, na który można wprowadzić historyczne wartości różnych parametrów binarnych i analogowych. Wykres, na którym przedstawiane są dane umożliwia zmianę czasu prezentowanego na osi X w zależności od potrzeb użytkownika.
System raportów ma za zadanie przedstawienie na zestawieniach dziennych, miesięcznych i rocznych takich liczników jak: przepływu, energii, czasu pracy oraz ilości załączeń.
Dane z poszczególnych pompowni sieci kanalizacyjnej zbierane są poprzez modem telemetryczny firmy InVentia. Do wizualizacji zebrane informacje trafiają za pośrednictwem protokołu Modbus RTU. Wyświetlane są na specjalnie zaprojektowanych w tym celu synoptykach.

MONITORING SIECI KANALIZACYJNEJ w KRYNICY MORSKIEJ.

Projekt zrealizowany na zlecenie firmy: TOLL – Łukasz Kaczmarski.
Technologie: Jazz, ModbusRTU, InVentia, GPRS.
Zakres prac. Wykonać oprogramowanie sterujące poszczególnymi pompowniami sieci kanalizacyjnej. Wykonać oprogramowanie umożliwiające modułowi telemetrycznemu ściąganie danych ze sterownika i wysyłanie ich do stacji dyspozytorskiej systemu monitoringu. Wykonać stację dyspozytorską systemu monitoringu. System powinien być dostępny zarówno w postaci klasycznej aplikacji jak i w postaci serwisu internetowego.
Sposób realizacji. Do realizacji zadania sterowania pompownią ścieków wytypowany został sterownik Jazz firmy Unitronics. Posiada on wystarczającą liczbę wejść i wyjść, mały panel operatorski oraz doposażony został w port RS485 do komunikacji z modemem telemetrycznym. Wizualizacja na panelu HMI umożliwia podgląd najważniejszych parametrów procesu pompowania oraz możliwość ich edycji. Dodatkowo zapewnia obsługę systemu alarmów.
Do realizacji zadań telekomunikacyjnych wytypowany został modem telemetryczny firmy InVentia. Ze sterownika pompowni dane zbierane są za pośrednictwem magistrali RS485 za pomocą protokołu Modbus RTU. Sprowadzone informacje szeregowane są w odpowiedni sposób i wysyłane do stacji dyspozytorskiej w sposób zdarzeniowy. Transmisja prowadzona jest w ten sposób, aby zoptymalizować ilość przesyłanych danych.
Do wykonania wizualizacji procesu oczyszczania zastosowany został PROMOTIC – pakiet SCADA czeskiej firmy Microsys. Umożliwia on tworzenie systemów klasycznych uruchamianych na komputerze w biurze operatora. Umożliwia on również tworzenie aplikacji w postaci serwisów internetowych udostępniających informacje za pośrednictwem przeglądarek WWW. W przypadku tego zadania wykonany został system mieszany łączący aplikację klasyczną z serwisem internetowym.
System trendów składa się z wykresu, na który można wprowadzić historyczne wartości różnych parametrów. Wykres, na którym przedstawiane są dane umożliwia zmianę czasu prezentowanego na osi X w zależności od potrzeb użytkownika.
System raportów ma za zadanie przedstawienie na zestawieniach dziennych, miesięcznych i rocznych takich liczników jak: przepływ, energia, czasy pracy, ilość załączeń, …

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w BARGŁOWIE KOŚCIELNYM.

Projekt zrealizowany na zlecenie firmy: Ecol – Unicon Sp. z o. o.
Technologie: Promotic, Siemens, S7 – 1200.
Zakres prac. Wykonać oprogramowanie realizujące proces oczyszczania udostępniające dane do wizualizacji za pośrednictwem PROFINET. Wykonać stację operatorską opartą o wybrany pakiet SCADA. System powinien być połączeniem klasycznej aplikacji dostępnej na komputerze w dyspozytorni na oczyszczalni i serwisu internetowego udostępniającego dane za pośrednictwem stron WWW.
Sposób realizacji. Do realizacji zadania kontrolowania procesu oczyszczania wytypowany został sterownik S7 – 1200 firmy Siemens. Podłączony do niego został panel operatorski KN400. Wykonana wizualizacja umożliwia podgląd tego co dzieje się na oczyszczalni, zmianę parametrów wpływających na proces oczyszczania oraz sygnalizację alarmów.
Do wykonania wizualizacji procesu oczyszczania zastosowany został PROMOTIC – pakiet SCADA czeskiej firmy Microsys. Umożliwia on tworzenie systemów klasycznych uruchamianych na komputerze w biurze operatora. Umożliwia on również tworzenie aplikacji w postaci serwisów internetowych udostępniających informacje za pośrednictwem przeglądarek WWW. W przypadku tego zadania wykonany został system mieszany łączący aplikację klasyczną z serwisem internetowym.
System trendów składa się z dwóch wykresów umożliwiających wygenerowanie większej liczby przebiegów w tym samym czasie. Każdy przebieg rysowany jest w innym, domyślnym kolorze, który można następnie zmienić wedle upodobania. Wykresy, na których przedstawiane są dane umożliwiają zmianę czasu prezentowanego na osiach X w zależności od potrzeb użytkownika.
System raportów ma za zadanie przedstawienie na zestawieniach dziennych, miesięcznych i rocznych takich liczników jak: przepływu, energii, czasu pracy oraz ilości załączeń.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w m. WILCZĘTA GÓRY.

Projekt zrealizowany na zlecenie firmy: Ecol – Unicon Sp. z o. o.
Technologie: Unitronics, V430, ModbusRTU, InVentia, GPRS.
Zakres prac. Zaprogramować sterownik PLC do realizacji procesu oczyszczania małej oczyszczalni ścieków zbudowanej z jednego zbiornika podzielonego na sekcje, z których każda realizuje inny etap procesu oczyszczania. Przygotować wizualizację na dostarczonym panelu operatorskim. Przygotować program w sterowniku do współpracy z modemem telemetrycznym firmy InVentia.
Sposób realizacji. Do realizacji zadania wytypowany został sterownik firmy Unitronics z 3,5 ” panelem operatorskim. Wyposażony został w dwa porty szeregowe RS485. Jeden do współpracy z modemem telemetrycznym. Drugi do współpracy z przepływomierzem, licznikami energii oraz falownikami dmuchaw.
Wizualizacja wykonana została na panelu operatorskim zintegrowanym ze sterownikiem PLC. Zapewnia pełen ogląd tego co dzieje się na oczyszczalni, umożliwia edycję nastaw mających wpływ na proces oczyszczania oraz obsługę alarmów.
Modem telemetryczny firmy InVentia umożliwia transmisję danych z oczyszczalni do stacji dyspozytorskiej systemu monitoringu. System monitoringu i moduł telemetryczny zaprogramowany został przez innego programistę. Wymiana danych między sterownikiem PLC a modemem stała się możliwa po ułożeniu danych procesowych według szablonu dostarczonego przez programistę systemu monitoringu.

UBOJNIA DROBIU w DASZYNIE.

Projekt zrealizowany na zlecenie firmy: Ecol – Unicon Sp. z o. o.
Technologie: Promotic, Unitronics, V120, CAN.
Zakres prac. Zaprogramować serię przepompowni i zbiorników sedymentacji, których zadaniem jest odprowadzanie oczyszczonego ścieku poza teren ubojni. Wykonać wizualizację procesu odprowadzania ścieku oczyszczonego za pomocą wybranego pakietu SCADA. Wizualizacja powinna umożliwiać wgląd w to co dzieje się z przepompowniami, edycję parametrów sterujących, archiwizację danych pomiarowych oraz generowanie trendów.
Sposób realizacji. Do realizacji zadania wytypowany został sterownik V120 firmy Unitronics. Każda przepompownia została wyposażona w jeden taki kontroler realizujący proces pompowania. Jednocześnie umożliwia połączenie wszystkich obiektów magistralą CAN. Magistralę CAN wybrano z powodu dużych odległości między przepompowniami. Sterownik V120 posiada zintegrowany panel operatorski, na którym wykonana została wizualizacja umożliwiająca obserwację stany obiektu, wprowadzanie nastaw oraz obsługę systemu alarmów.
Do wykonania wizualizacji wykorzystany został PROMOTIC – pakiet SCADA czeskiej firmy Microsys. Za jego pomocą stworzona została seria ekranów synoptycznych przedstawiających wszystkie przepompownie, zbiorniki sedymentacji oraz hydrofornię. Każdy obiekt na synoptykach pokazuje takie parametry jak: poziom, prądy pomp, stopień otwarcia zasuw, ciśnienie na rurociągu, przepływ, licznik przepływu. Stworzony został system alarmów informujący o wszystkich niepożądanych sytuacjach generowanych przez system.
System trendów składa się z dwóch wykresów umożliwiających wygenerowanie większej liczby przebiegów w tym samym czasie. Wykresy, na których przedstawiane są dane umożliwiają zmianę czasu prezentowanego na osiach X w zależności od potrzeb użytkownika.